Pénzügyi fogalomtár

Annuitás

Meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó nagyságú részlet. Annuitásnak tekinthetjük az egyenlő részletekben törlesztendő hitelt.

Árbevétel

Az értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének sorozatösszege. Adott időszakra kifejezett nagysága jelzi a vállalkozás erejét.

Beruházás

Tárgyi eszköz – gép, berendezés, ingatlan és vagyoni értékű jog - beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. A beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatba vételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés; továbbá mindazon tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előzőekben felsorolt e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységgel együtt.

Bevétel

Magánszemély – magánvállalkozó, mezőgazdasági őstermelő - által bármilyen jogcímen szerzett vagyoni érték.

BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate)

A Budapesti Bankközi Forint Hitel Kamatláb a budapesti kereskedelmi bankok egymás közötti hitelkamatának számtani átlaga. Két fontos szerepe van: referencia kamatlábként szolgál (változó kamatozású vállalati hitelkamatok referenciakamataként), valamint javítja a bankközi folyamatok átláthatóságát. Az MNB naponta számolja és teszi közzé.

Cash-Flow

Pénzáram – pénzmozgás - kimutatási eszköz, mely egy adott vállalkozás időszakos pénzügyi állapotát mutatja, szembeállítva az aktuális kiadásokat a bevételekkel.

Cenzúra döntés

A hitelbírálat részeként a hitelkérelemmel foglalkozó ügyintéző egy összefoglalót ír, mely tartalmaz minden a hitelkérelemmel kapcsolatos külső és belső információt. Ezt a cenzúra bizottság elé terjeszti, akik döntenek a hitelkérelem ügyében.

"De minimis" szabály

Az Európai Unió szabálya, mely versenyt még nem torzító állami támogatás maximális összegét és egyéb feltételeit rögzíti.

Deviza

Pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló külföldön fizetendő követelés – illetve külföldi pénznemben jelentkező tartozás -, melynek megjelenési formája lehet: csekk, váltó, hitellevél, illetve folyószámla-követelés. Másként: a valuta egyéb megjelenési formája.

Deviza-alapú hitel

A folyósítás és a törlesztés legtöbbször forintban történik, de kizárólag devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztő részlet.

Devizahitel

A hitel folyósítása és a törlesztése is ténylegesen külföldi devizában történik meg.

EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató)

a betét tényleges éves hozamát jelző mutató, segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Mértékegysége a százalék.

Értékcsökkenés (amortizáció)

A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) elhasználódásának, műszaki – gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Az amortizáció nem csupán az eszközök avulásának, kopásának kifejezője, hanem a befektetett tőke visszanyerésének módja is.

EURO LIBOR (EURIBOR)

A londoni bankközi piacon irányadó euro-hitelkamatláb, ami azt jelenti, hogy a bankok mennyiért kaphatnak egymástól euróban hitelt, adott futamidőre. Referencia kamatként is szolgál.

Faktoring

Érvényes szállítói követelés üzletszerű megvásárlása, leszámítolása. Olyan banki művelet, ami során a hitelintézet előre kifizeti a szállító számára a kibocsátott számlája ellenértékének egy meghatározott részét.

Forgóeszköz

A számvitelben forgóeszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak hosszú ideig a vállalkozás vagyonában (maximum 1 év). A megnevezésben a forgó szó a vállalkozás termelési ciklusában való körforgásra utal: a beszerzett alapanyagokból a gyártás következtében késztermék lesz, amelyet eladva, megjelenik egy követelés a vevővel szemben, majd amikor a vevő kifizeti a tartozását, a vállalkozás pénzeszközre tesz szert.

Kölcsön

A kölcsön olyan pénzügyi művelet, melynek során a kölcsönnyújtó lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a kölcsönszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását.

Hitel

Finanszírozási keret, aminek terhére kölcsönöket lehet igénybe venni.

Innováció

A kutatás-fejlesztés eredményeként megszületett új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek, rendszerek gazdasági bevezetése illetve elterjesztése a piacon. Az innováció a hatékonyság növelésének és a piaci terjeszkedésének fontos eszköze.

Jövedelem

Termelői oldalról az árbevétel és a termelési költség különbözete, fogyasztói oldalról a vásárlási célra rendelkezésre álló pénz – vásárlóképesség (jövedelem=bevétel-költségek).

Kamat

A kamat a pénz (helyesebben tőke) szolgáltatásainak ára. A kamat fogalma szorosan összefügg a pénz időértékével. A kamat (helyesebben szólva inkább a hozam) a befektető jutalma azért, hogy tőkéjét lekötve elhalasztja a fogyasztását. A kamat mindig egy pénzösszeg, amit a befektetésünk névértéke után fizet meg az, akinek a tőkénket kölcsön adtuk.

Kamatláb

A névértékre vetített kamat összege %-os formában kifejezve.

Készlet

A számvitelben készletnek nevezik a vállalkozás rendelkezésre álló, egy éven belül felhasználásra szánt eszközök összességét.

Kockázati felár

A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés hozama (államkötvény) fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Kockázati tőke

Olyan befektetői forrás, mely elsődlegesen tulajdonosi jogot megtestesítő részesedés (részvény vagy üzletrész) megszerzésével kerül be a célvállalkozásba, azzal a szándékkal, hogy extra profitot hozzon a befektetőnek viszonylag rövid (5-7 év) időtávon.

Költség

Tágabb értelemben a költség a gazdasági tevékenység – és közvetve a nyereségszerzés – érdekében „feláldozott” haszon (általában pénzösszeg).

Kötvénykibocsátás

Értékpapír formát öltő befektetési lehetőség a befektetőknek, akik ezen az eszközön keresztül biztosítanak forrást a kibocsátó számára.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

A londoni bankközi kamatláb, az a kamatláb, amit a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben használnak, tehát amelyen nemzetközi bankok Londonban egymásnak hitelt adnak.

Pénzügyi lízing

Olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és lízingbeadó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbevevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbevevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbevevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

THM (Teljes Hiteldíj Mutató)

A teljes hiteldíj az az összeg, melyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat, díj- és kezelési költséget. Nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetve a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, késedelmi kamat, stb.

Üzleti terv

Egy üzleti ötlet, egy innováció kidolgozásához és megvalósításhoz szükséges előkészítő lépések célját, szerkezetét és tartalmát összefogó terv.

Valuta

Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A valuta tehát nem más, mint a tényleges pénz, a készpénz.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...